Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “www.forumzdrave.bg”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „НАТУРАЛИС 2017” ЕООД, наричано по-долу “forumzdrave.bg” и/или „Организатора“, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„НАТУРАЛИС 2017” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204830458, имейл адрес: info@forumzdrave.bg, тел. 0884789278, пощенски адрес гр. София, бул. „Васил Левски“ 42.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „forumzdrave.bg”, като урежда отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

УСЛУГИ

Чл. 1.  На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „forumzdrave.bg“.

Чл. 2. Дейността на „forumzdrave.bg“ включва:

Предостaвяне на публикации (статии) за безвъзмездно ползване

Потребителите имат свободен достъп до публикациите на сайта. Потребителите имат възможност да публикуват коментар под статиите в Сайта. Коментарите не се извършват анонимно и потребителите следва да попълнят името си.

Организиране на безплатни онлайн семинари

Потребителите се записват за участие в безплатен онлайн семинар посредством регистрационна форма на сайта. Въвеждат име и имейл адрес във формата за регистрация. Със записване за участие в безплатен онлайн семинар, потребителите се съгласяват данните им да се използват за получаване на нотификации по имейл относно даденото събитие, както и да получават имейл бюлетин на „forumzdrave.bg“.

Организиране на платени онлайн семинари

Потребителите се записват за участие в платен онлайн семинар посредством регистрационна форма на сайта. Въвеждат име, телефон за връзка и имейл адрес във формата за регистрация. Плащането се извършва по банков път или чрез epay.bg. Със записване за участие в онлайн семинар, потребителите се съгласяват данните им да се използват за получаване на нотификации по имейл относно даденото събитие, осъществяване на контакт с цел потвърждение на участието.

Изпращане на имейл бюлетин

Потребителите се записват за бюлетин посредством регистрационна форма на сайта, в която попълват имейл адрес. Потребителите се съгласяват да получават бюлетин с информация за новини, статии, видеа, както и списък с оферти на партньори на „forumzdrave.bg“, които са специално изготвени за потребителите. Имейл бюлетинът се изпраща чрез платформaтa Mailchimp. Потребителите могат да се отпишат по всяко време използвайки бутона отпиши ме в края на всеки имейл или като ни уведомят на имейл адрес: info@forumzdrave.bg.

Публикуване на PR статии и банер реклами на партньори на „forumzdrave.bg“

На Сайта се публикуват PR (рекламни) материали и банер реклама на партньори на „forumzdrave.bg“. PR публикациите могат да съдържат с рекламна цел: линк към онлайн магазин на партньорите на „forumzdrave.bg“, банер на продукт, рекламно видео.

Организиране на игри с подаръци, осигурени от партньори на „forumzdrave.bg“.

Чл. 3. При отправяне за запитване в контактната форма на Сайта, Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може „forumzdrave.bg“ да отговори на отправеното запитване. „forumzdrave.bg“ изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5.  (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „forumzdrave.bg” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „forumzdrave.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „forumzdrave.bg” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правата на интелектуална собственост върху съдържанието на презентации, излъчващи се както по време на платени, така и на безплатни семинари, както и всички материали, свързани с тях, обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права принадлежат на съответния лектор/участник и/или съответния съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „forumzdrave.bg” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 6. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „forumzdrave.bg”, „forumzdrave.bg” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 7. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „forumzdrave.bg”.

Чл. 8. „forumzdrave.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ

Чл. 9. Връзки към други сайтове се използват за удобство на Потребителя и „forumzdrave.bg” не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Чл. 10. Ако Потребителят попадне на връзка към друг сайт, която е невалидна, съдържа невярна, спорна, обидна или подвеждаща информация, го молим да се свърже с нас, за да я премахнем.

Чл. 11. Потребителят може да създава свободно връзки към „Forumzdrave.bg” и да цитира неговото съдържание при условие, че упоменава Сайта като източник и е налична връзка(линк) към „forumzdrave.bg”.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 12. „forumzdrave.bg” полага добронамерени усилия да поддържа актуална, обновена информация в Сайта и използва достоверни, утвърдени и компетентни източници на информация.

Чл. 13. (1) „forumzdrave.bg”  не отговаря за грешки и пропуски в представената информация в Сайта.

(2) „forumzdrave.bg”  не отговаря за съдържанието на презентациите на лекторите, излъчени по време на платен или безплатен семинар. Информацията в презентациите, организирани от „forumzdrave.bg” е препоръчителна/насочваща и в никакъв случай, не може да се третира като обвързваща избора на потребителите по какъвто и да било начин. „forumzdrave.bg”  не се ангажира по никакъв начин с преценка на здравословно състояние на потребителите и препоръчва консултация със специалист лекар/фармацевт за установяване на точното здравословно състояние, подходящ начин на лечение, дозировка, странични действия и т.н.

Чл. 14. „forumzdrave.bg”  не носи никаква отговорност за последици и вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин със Сайта.

Чл. 15. Цялата информация на Сайта се представя във вид, който може да подлежи на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Чл. 16.  Натуралис 2017 ЕООД и уебсайта www.forumzdrave.bg не носят отговорност и не осъществяват редакционен контрол над съдържанието на рекламите – рекламните текстове, визуално представяне и др., предоставени от техни партньори – трети лица, публикувани в уебсайта www.forumzdrave.bg и включени в имейл бюлетина на “forumzdrave.bg”.

Чл. 17. Публикуваната в Сайта информация в никакъв случай няма за цел да предписва форми за лечение, както и да замества необходимост от консултация със съответен специалист.

УЧАСТИЕ В ПЛАТЕНИ СЕМИНАРИ. РЕГИСТРАЦИЯ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 18. (1) Участието в платени семинари изисква попълване на регистрационна форма в системата на https://forumzdrave.bg/.

(2) Попълването на регистрационна форма изисква предоставянето на следната информация:

  1. Имена;
  2. Актуален имейл адрес;
  3. Телефон;

Чл. 19. (1) Заявяването за участие в платен семинар през интернет страницата https://forumzdrave.bg/ представлява валидно изявление на Потребителя за сключване на договор за предоставяне на услуга от разстояние по смисъла на Закона за електронната търговия. Това изявление обвързва потребителя, като то не може да бъде отказвано или променяно.

(2) Чрез заявяване на участие през уебсайта https://forumzdrave.bg/ потребителят се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “www.forumzdrave.bg”, както и с програмата и/или инструкциите за всяко конкретно събитие.

(3)Заявяването на участие по електронен път чрез интернет страницата https://forumzdrave.bg/ се реализира в следната последователност:

1.Избор на събитие.

2.Попълване на регистрационна форма с данните по чл.18 ал.2.

3.Избор на метод на плащане – заплащане с дебитна/кредитна карта или банков превод

а. При избор на заплащане с дебитна/кредитна карта ще бъдете пренасочени към системата на epay.bg, за да осъществите плащането.

b. Избор на заплащане по банков път – ще получите по e-mail детайли за извършване на плащането по банков път.

4.Потвърждаване за приемане на общите условия и политика за защита на личните данни.

(4) При успешно изпълнение на предходните етапи, екипът на https://forumzdrave.bg/ ще се свърже с Вас на посочените от Вас в регистрационната форма данни за контакт за потвърждение на заявката, както и/или указания за участие в събитието, както и линк за участие в случай, че е приложимо.

 (5) Потребителите следва да вземат предвид, че по електронен път могат да бъдат заявени ограничен брой участия, предварително определен от Организатора на събитието.

Чл. 20. (1) Заявлението за участие може да бъде заплатено от потребителя чрез дебитна/кредитна карта или по банков път.

(2) Плащането чрез дебитна/кредитна карта се осъществява посредством системата на epay.bg – виртуален ПОС терминал, предоставен от Epay, който поддържа услугата за сигурни плащания в Интернет – Verified by Visa и Mastercard SecureCode.

(3) В случай, че плащането посредством системата на epay.bg не бъде реализирано, заявката за участие в събитието се анулира автоматично.

(4) При плащане по банков път потребителят ще получи на посочения имейл подробна информация за банковите реквизити на Натуралис 2017 ЕООД. Дължимата сума трябва да бъде преведена по предоставената банкова сметка в срок не по-късно от 3 дни преди датата на провеждане на събитието. Като основание за осъществяване на плащането следва да бъдат въведени данните за събитието и регистрацията, които са допълнително получени имейл след попълване формата за регистрация.

(5) В случай, че цената на билетите не бъде платена по банковата сметка на Натуралис 2017 ЕООД в срок не по-късно от 3 дни преди датата на провеждане на събитието заявката се анулира автоматично. При анулиране на заявката поради незаплащане от страна на потребителя, се преустановяват задълженията на Натуралис 2017 ЕООД да осигури достъп на потребителя до събитието.

ПРАВИЛА ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯТА. ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 21. (1) При заявка за участие потребителят се задължава да спазва правила за вътрешен ред, установени от организатора за съответното събитие. Нарушаване на правилника за вътрешния ред може да бъде наказана с предупреждение за напускане на залата.

(2) Съобразно обичаите в практиката, организаторите забраняват използването на звукозаписни уреди, фотоапарати и видеокамери по време на събитията, освен в случай на изрично съгласие.

(3) Заявлението за участие в определено събитие не може да бъде оттеглено, както и не е възможно да бъде заменено.

Чл. 22. (1) Потребителят няма право да извършва плащанията с фалшива или чужда кредитна и/или дебитна карта без съгласие на собственика на кредитната/дебитната карта, да предоставя неистински платежни нареждания за извършен банков превод и/или такива  с невярно съдържание, както и всякакви други действия, с които въвежда Натуралис 2017 ЕООД или партньорите от epay.bg в заблуждение, че е заплатил заявеното участие. При установяване на такива неправомерни действия и/или наличие на основателни съмнения за извършване на действия, забранени от действащото законодателство, Натуралис 2017 ЕООД незабавно  сезира компетентните органи и предприема съответни съдебни мерки за защита на правата и законните си интереси. Повече информация можете да откриете в Общите условия на epay.bg

(2) Потребителят е длъжен да въведе точно и пълно изискваните лични данни. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име като носи пълна отговорност за посочените от него данни в системата на  www.forumzdrave.bg.

(3) Всеки потребител е длъжен да съхранява данните за потвърждение на заявката, получени от www.forumzdrave.bg и незабавно да уведоми Натуралис 2017 ЕООД в случай, че трето лице е получило нерегламентиран достъп до тях.

(4) Потребителите следва да имат предвид, че при заявяване на участие по електронен път чрез www.forumzdrave.bg,  рискът от незавършена заявка е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита заявката, при която са изпълнени всички етапи, посочени в настоящите Условия, потребителят е получил потвърждение от екипа на www.forumzdrave.bg и дължимата цена е заплатена по реда на чл.9 от настоящите Условия.

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ. ОТМЯНА НА СЪБИТИЕ

Чл. 23. (1) При отказ от участие в събитие, извършен преди обявената дата за провеждането му и/или неявяване по време на провеждането на събитието, платената сума за участие НЕ подлежи на възстановяване.

(2) За реализиране на отказ при все още неплатена заявка за участие, потребителят е длъжен да уведоми екипа на www.forumzdrave.bg посредством контактния имейл адрес на Сайта info@forumzdrave.bg.

Чл. 24. По смисъла на чл. 57, т. 12, предл. пето във връзка с чл. 50 – чл. 56 от Раздел II, Глава четвърта от Закона за защита на потребителите, потребителите нямат право на отказ от сключения договор за събитието.

Чл. 25. (1) Отмяната на събитието по смисъла на настоящите Условия представлява неизпълнение на поетото от Организатора задължение за осигуряване провеждането на събитието. В случай на отмяна на събитие Организаторът на събитието носи отговорност за връщането на сумите, заплатени от потребителите за заявяване на участие.

(2) В случай, че организаторът отложи събитие и/или промени час и/или дата на провеждането му, независимо от причините наложили това, то вече заявеното участие – е валидно за новата дата и/или място на провеждане на събитието.

(3) Натуралис 2017 ЕООД е длъжен своевременно да предоставя на потребителите на www.forumzdrave.bg информация за всички промени, свързани с конкретни събития.

(4) Когато събитието е отменено в хипотезата на ал. 1, Натуралис 2017 ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е получил уведомлението за отмяна на събитието.

(5) Възстановяването на платените суми се извършва съобразно избрания от потребителя начин на плащане. При плащане по банков път средствата се възстановява по банкова сметка на потребителя, от която е осъществен паричния превод. В случай, че същата не е актуална към деня на възстановяване, то потребителят следва да предостави информация за валидна банкова сметка, по която средствата да бъдат възстановени.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време по усмотрение на „forumzdrave.bg”, като съобщение за настоящи промени ще бъдат публикувани на видно място в Сайта.

Чл. 27. „forumzdrave.bg” се задължава да уведоми Потребителите регистрирани за имейл бюлетина за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 28. (1) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това право, Потребителят следва да уведоми „forumzdrave.bg” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

(2) В случай че Потребителят не упражни правото да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Чл. 29. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.