Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА “www.forumzdrave.bg”

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „НАТУРАЛИС 2017” ЕООД, наричано по-долу “forumzdrave.bg”, от една страна, и Потребителите на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

„НАТУРАЛИС 2017” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204830458, имейл адрес: info@forumzdrave.bg.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта . С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „forumzdrave.bg”, като урежда отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

 УСЛУГИ

Чл. 1.  На Сайта Потребителите могат да получават информация относно дейността на „forumzdrave.bg“.

Чл. 2. Дейността на „forumzdrave.bg“ включва:

Предостaвяне на публикации (статии) за безвъзмездно ползване

Потребителите имат свободен достъп до публикациите на сайта. Потребителите имат възможност да публикуват коментар под статиите в Сайта. Коментарите не се извършват анонимно и потребителите следва да попълнят името си.

Организиране на безплатни онлайн семинари

Потребителите се записват за участие в безплатен онлайн семинар посредством регистрационна форма на сайта. Въвеждат име и имейл адрес във формата за регистрация. Със записване за участие в безплатен онлайн семинар, потребителите се съгласяват данните им да се използват за получаване на нотификации по имейл относно даденото събитие, както и да получават имейл бюлетин на „forumzdrave.bg“.

Изпращане на имейл бюлетин

Потребителите се записват за бюлетин посредством регистрационна форма на сайта, в която попълват имейл адрес. Потребителите се съгласяват да получават бюлетин с информация за новини, статии, видеа, както и списък с оферти на партньори на „forumzdrave.bg“, които са специално изготвени за потребителите. Имейл бюлетинът се изпраща чрез платформaтa Mailchimp. Потребителите могат да се отпишат по всяко време използвайки бутона отпиши ме в края на всеки имейл или като ни уведомят на имейл адрес: info@forumzdrave.bg. На сайта на „forumzdrave.bg“ не се извършва търговска дейност на продукти/услуги.

Публикуване на PR статии и банер реклами на партньори на „forumzdrave.bg“

На Сайта се публикуват PR (рекламни) материали и банер реклама на партньори на „forumzdrave.bg“. PR публикациите могат да съдържат с рекламна цел: линк към онлайн магазин на партньорите на „forumzdrave.bg“, банер на продукт, рекламно видео.

Организиране на игри с подаръци, осигурени от партньори на „forumzdrave.bg“.

Чл. 3. При отправяне за запитване в контактната форма на Сайта, Потребителите доброволно споделят личните си данни в контактната форма.

Чл. 4. Единствените задължителни полета в контактната форма са името на Потребителя и неговия имейл. Данните се събират, за да може „forumzdrave.bg“ да отговори на отправеното запитване. „forumzdrave.bg“ изтрива личните данни на Потребителя след изтичане на 12-месечен срок от събирането им.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „forumzdrave.bg” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „forumzdrave.bg” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „forumzdrave.bg”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 6. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „forumzdrave.bg”, „forumzdrave.bg” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Чл. 7. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „forumzdrave.bg”.

Чл. 8. „forumzdrave.bg” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ САЙТОВЕ

Чл. 9. Връзки към други сайтове се използват за удобство на Потребителя и „forumzdrave.bg” не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове.

Чл. 10. Ако Потребителят попадне на връзка към друг сайт, която е невалидна, съдържа невярна, спорна, обидна или подвеждаща информация, го молим да се свърже с нас, за да я премахнем.

Чл. 11. Потребителят може да създава свободно връзки към „Forumzdrave.bg” и да цитира неговото съдържание при условие, че упоменава Сайта като източник и е налична връзка(линк) към „forumzdrave.bg”.

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 12. „forumzdrave.bg” полага добронамерени усилия да поддържа актуална, обновена информация в Сайта и използва достоверни, утвърдени и компетентни източници на информация.

Чл. 13. „forumzdrave.bg”  не отговаря за грешки и пропуски в представената информация в Сайта.

Чл. 14. „forumzdrave.bg”  не носи никаква отговорност за последици и вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин със Сайта.

Чл. 15. Цялата информация на Сайта се представя във вид, който може да подлежи на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

Чл. 16.  Натуралис 2017 ЕООД и уебсайта www.forumzdrave.bg не носят отговорност и не осъществяват редакционен контрол над съдържанието на рекламите – рекламните текстове, визуално представяне и др., предоставени от техни партньори – трети лица, публикувани в уебсайта www.forumzdrave.bg и включени в имейл бюлетина на “forumzdrave.bg”.

Чл. 17. Публикуваната в Сайта информация в никакъв случай няма за цел да предписва форми за лечение, както и да замества необходимост от консултация със съответен специалист.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време по усмотрение на „forumzdrave.bg”, като съобщение за настоящи промени ще бъдат публикувани на видно място в Сайта.

Чл. 19. „forumzdrave.bg” се задължава да уведоми Потребителите регистрирани за имейл бюлетина за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Чл. 20. (1) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това право, Потребителят следва да уведоми „forumzdrave.bg” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

(2) В случай че Потребителят не упражни правото да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Чл. 21. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.